Θέσεις εργασίας

Αγγελίες

Σελίδα 1 από 2

Αγγελίες εργασίας από το προηγούμενο website μας

Θέσεις εργασίας στο ΔΠΘ

17.Ιαν.2019 Ερευνητής στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου µε τίτλο «SOUP: Αξιοποίηση Ροµποτικών Συστηµάτων και Τεχνολογιών Υπολογιστικής Ευφυΐας στη Μείωση Κόστους και Εισροών στις Υδροπονικές Καλλιέργειες» (Δράση «Ερευνώ – Δηµιουργώ -Καινοτοµώ»), το Διατµηµατικό Εργαστήριο Συστηµάτων Ελέγχου και Ροµποτικής (CSRL) του Τ.Ε.Ι.


17.Ιαν.2019 Υπάλληλος Λογιστηρίου (Κομοτηνή)

Οι «Ελληνικές Φάρμες Θράκης ΑΕ» ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπάλληλο Λογιστηρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να στείλετε βιογραφικά στη διεύθυνση: elfarmes@gmail.com Αναλυτικότερα: Υπάλληλος Λογιστηρίου (Κομοτηνή)


17.Ιαν.2019 10 άτομα με Σύμβαση Εργασίας στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp)» Καταληκτική Ημερομηνία:04/02/2019 Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: «Έλεγχος και Αξιολόγηση Βιοκτόνων Προϊόντων» Καταληκτική Ημερομηνία:28/01/2019


17.Ιαν.2019 18 θέσεις εργασίας σε Ερευνητικούς Φορείς στο εξωτερικό (17/01/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Ερευνητικούς Φορείς στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.


17.Ιαν.2019 32 θέσεις εργασίας σε Εκπαιδευτικούς Φορείς στο εξωτερικό (17/01/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Εκπαιδευτικούς Φορείς στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.


17.Ιαν.2019 23 θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (17/01/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.


17.Ιαν.2019 6 άτομα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 10175 και τίτλο έργου «Ανάπτυξη Εξατοµικευµένου Φακικού Ενδοφακού W-LENS» Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 10175 και τίτλο «Ανάπτυξη Εξατοµικευµένου Φακικού Ενδοφακού W-LENS» Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 31, 2019


17.Ιαν.2019 8 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Ένας καινοτόμος φορετός αισθητήρας για συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης» Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 31, 2019


17.Ιαν.2019 18 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό (17/01/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.


17.Ιαν.2019 52 υποτροφίες στο εξωτερικό (17/01/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.


Θέσεις εργασίας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

17.Ιαν.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια μία ( 1) θέση έκτακτου προσωπικού στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Ανάπτυξη Νέων Ερευνητικών Δράσεων»

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια μία ( 1) θέση έκτακτου προσωπικού στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Ανάπτυξη Νέων Ερευνητικών Δράσεων» Ημ/νια: 17/01/2019 17:38:54 Φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΑΔΑ: ΩΞΞΔ469ΗΚΥ-Ο9Ω


17.Ιαν.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Τεχνικού Πληροφορικής

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Τεχνικού Πληροφορικής Ημ/νια: 17/01/2019 17:00:41 Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ ΑΔΑ: 9ΚΖΡ46ΨΧ6Τ-Α7Ξ


17.Ιαν.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Fostering Clusters’ Interregional Collaboration and Integration into International Value Chains» - «ClusterFY» @ ΕΚΕΤΑ / ΚΔ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Fostering Clusters’ Interregional Collaboration and Integration into International Value Chains» - «ClusterFY» @ ΕΚΕΤΑ / ΚΔ Ημ/νια: 17/01/2019 15:47:11 Φορέας: ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) ΑΔΑ: 6Ι7Κ469ΗΡ8-8Ν6


17.Ιαν.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Establishment of the Open Innovation System of the Adriatic-Ionian Region» - «OIS-AIR» @ ΕΚΕΤΑ / ΚΔ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Establishment of the Open Innovation System of the Adriatic-Ionian Region» - «OIS-AIR» @ ΕΚΕΤΑ / ΚΔ Ημ/νια: 17/01/2019 15:34:25 Φορέας: ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) ΑΔΑ: ΩΑΛΛ469ΗΡ8-Τ15


17.Ιαν.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Καινοτόμων Ηλεκτροχημικών Διεργασιών Επεξεργασίας Νερού με τη Συνδυαστική Χρήση Ηλεκτροδίων από Νανοάνθρακες και Αγώγιμα Πολυμερή / ΝΑΝΟΠΟΛ» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-02663 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Καινοτόμων Ηλεκτροχημικών Διεργασιών Επεξεργασίας Νερού με τη Συνδυαστική Χρήση Ηλεκτροδίων από Νανοάνθρακες και Αγώγιμα Πολυμερή / ΝΑΝΟΠΟΛ» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-02663 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Ημ/νια: 17/01/2019 15:02:46 Φορέας: ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) ΑΔΑ: 7Ν70469ΗΡ8-ΤΩΚ


17.Ιαν.2019 Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών

Θέμα: Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών Ημ/νια: 17/01/2019 14:48:34 Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΒ3ΟΩΛ1-97Η


17.Ιαν.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος / έργου με τίτλο «KM3NeT 2.0 – Astroparticle and Oscillations Research with Cosmics in the Abyss (ARCA and ORCA)» (Ε-12147) – Grant Agreement No 739560.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος / έργου με τίτλο «KM3NeT 2.0 – Astroparticle and Oscillations Research with Cosmics in the Abyss (ARCA and ORCA)» (Ε-12147) – Grant Agreement No 739560. Ημ/νια: 17/01/2019 14:43:12 Φορέας: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΔΑ: 6ΞΜΒ469ΗΕΒ-ΚΚΖ


17.Ιαν.2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Φ.Α ΣΧ.Α. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Φ.Α ΣΧ.Α. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ημ/νια: 17/01/2019 14:36:10 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 6ΜΧΘ4653ΠΣ-ΛΣΥ


17.Ιαν.2019 Πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Θέμα: Πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας Ημ/νια: 17/01/2019 14:31:42 Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΒ24653ΠΣ-Δ4Σ


17.Ιαν.2019 Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Δυσδιάστατοι ημιαγωγοί με πλασμονικά νανούλικά ως φωτοκαταλύτες και φθορίζοντα υποστρώματα (1468)» (Ε-12270) – Φορέας Χρηματοδότησης ΓΓΕΤ (ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτορικής έρευνας) – Απόφαση Χρηματοδότησης 157444/Ι2/21-09-2018.

Θέμα: Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Δυσδιάστατοι ημιαγωγοί με πλασμονικά νανούλικά ως φωτοκαταλύτες και φθορίζοντα υποστρώματα (1468)» (Ε-12270) – Φορέας Χρηματοδότησης ΓΓΕΤ (ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτορικής έρευνας) – Απόφαση Χρηματοδότησης 157444/Ι2/21-09-2018. Ημ/νια: 17/01/2019 14:30:06 Φορέας: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΔΑ: 6ΓΛ3469ΗΕΒ-Ξ12


Log in